There was an error in this gadget

Sunday, 11 December 2011

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN


RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA
Tahun :                5 Kurnia
Bilangan murid :40 orang
Tema:   Pertanian
Tajuk:    Hasil Ternakan Kita
Tarikh: 15.04.2011
Masa:    60 minit
Objektif:Pada akhir pelajaran ini murid-murid akan dapat:
I) Membentangkan penemuan dan dapatan secra jelas dan terperinci
2)Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran
3)Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.
Hasil pembelajaran:
2.2 Aras 3(i          ) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci
6.6 Aras 3(i)        Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajarannya.
9.1 Aras 3(i)        Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan
Kemahiran bebahasa :   Kemahiran bertutur dan mendengar
Sistem Bahasa:                  Tatabahasa ,tandabaca
Ilmu:                                      Sains pertanian
Nilai:                                      Kerajinan,berdikari
Kewarganegaraan:          Berusaha dan produktif,menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan Negara
Kemahiran bernilai tambah: kemahiran bertutur,menjana idea,memikir memilih aktiviti yang sesuai untuk masa lapang.
Kemahiran belajar:  Menganalisis
Kecerdasan pelbagai:     Naturalis
Pengetahuan sedia ada :Murid-murid pernah mendengar nama itik dan melihat gambar itik
BBM:Power point,petikan
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

catatan

Set Induksi ( 5 minit)

Guru mencungkil pengetahuan murid tentang haiwan peliharaan di rumah

KB:menjana idea
kontekstual


Guru mengedarkan  teks Penternakan itik Moskovy
Langkah 1 (15minit )

1.Murid membaca teks tentang penternakan itik Moskovy secara bergilir-gilir dengan kuat dan mengikut intonasi dan sebutan yang betul.

2.Murid-murid yang lain diminta mendengar dengan teliti sambil memahami teks tersebut.

3.Guru mengemukakan soalan:

i)Siapa pernah melihat itik Moskovy?

ii)Siapa ingin melihat itik Moskovy?

4.Guru menayangkan gambar itik Moskovy.


BCB: Membaca secara kuat dengan intonasi dan sebutan yang betul

Mendengar dengan aktif

BBM: Edaran teks ceritaVideo /slideGuru sebagai fasilitator dan pemudahcara
Langkah 2 (25 minit)

1.Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan

2.Murid-murid mencari dan mengumpul maklumat tentang penternakan itik Moskovy berdasarkan teks.Murid-murid menyediakan carta aliran proses penternakan itik Moskovy.

3.Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.


KB:Menjana idea

BCB: Memproses maklumat dan melaporkan maklumat
KMD: Kajian masa depan( Menjana pendapatan lumayan)


Aktiviti pengayaan


Aktiviti pengukuhan
Langkah 3 ( 15 minit )

1.Murid-murid mencari dan mengumpul maklumat tentang haiwan lain yang dijadikan haiwan penternakan di Malaysia.

2.Murid-murid  kumpulan halus menyiapkan latihan berpandu


KB:Membuat kesimpulan

Nilai:Kerajinan,berdikari
RANCANGAN PERSEDIAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU
 
Nama Pelajaran           :           Bahasa Melayu
Tahun                          :           4 Cemerlang
Tarikh                          :           9 Mei 2011 : 8.35 – 9.35 pagi
Bilangan Murid           :           38 orang
Tema                           :           Sentiasa Berhemat Kita Selamat
Tajuk                           :           Awas, Banjir
Masa                            :           60 minit
Objektif                       :           Pada akhir pelajaran murid dapat
i.                    Menyatakan panduan tunjuk arah menggunakan struktur ayat yang betul.
ii.                  Membina dua ayat yang betul berdasarkan tajuk.

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama               : 1.3 Aras (ii) menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.
Fokus Sampingan        : 8.1 Aras (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik  
                                       yang diberi.
Kemahiran Bahasa      : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa             : Kata arah, ayat tanya, ayat penyata.
Ilmu                             : Kajiian Tempatan.
Nilai                            : Bekerjasama, semangat bermasyarakat.

Kemahiran Bernilai Tambah:
Kemahiran Berfikir                                         : Mentafsir, menjana idea.
Kemahiran Kecerdasan Pelbagai                    : Naturalis, interpersonal.
Kemahiran Pembelajaran Kontekstual            : Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman
  sedia ada.

LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
Set Induksi
(5 minit)

1.Peta atau pelan kawasan sekolah.
2. Soalan-soalan berdasarkan peta sekolah.
a) Guru mempamerkan peta atau pelan kawasan sekolah.
b) Murid menyatakan tunjuk arah berdasarkan pelan menggunakan arah yang betul.
Peta
KB : Mentafsir
Menjaha idea
Langkah 1
(10 minit)
1.Kata arah – atas, bawah, tepi, tengah, luar, sudut penjuru, barat, timur, kiri, kanan dan hadapan.
2.Peta Kampung Lembah Rahmat.
a) Guru membimbing murid menggunakan kata arah yang betul.
b) Murid meneliti peta dalam buku teks dan menyatakan kemudahan awam yang terdapat di Kampung Lembah Reramat.
Mendengar secara aktif
BBB: Peta
KB; Mentafsir Peta.
Nilai ilmu: Kajian Tempatan
Langkah 2
(20 minit)
1.Melakonkan dialog dengan sebutan dan intonasi dan laras bahasa yang betul.


2.Bertutur dengan sebutan dan intonasi yang betul.
a) Dua orang murid melakonkan dialog seorang pelancong yang ingin ke suatu tempat di Kampung Lembah Reramat dengan seorang penduduk tempatan.
b) Murid lain diberi peluang menegur kesilapan yang dilakukan oleh rakan mereka semasa memberi penjelasan.
Simulasi
Nilai : Kerjasama , hormat-menghormati

Mendengar secara aktif
Langkah 3
(10 minit)
1.Aktiviti Main Peranan
a) Secara berpasangan murid diminta melakukan aktiviti tunjuk arah kepada Mak Siti yang ingin ke balai raya di kampong tersebut.

Mendengar secara aktif
Nilai: Kerjasama, semanagat bermasyarakat
LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
Langkah 4
(10 minit)
1. Pembelajaran kontekstual
Murid melukis pelan sekolah dan menjelaskan lima lokasi di kawasan sekolah dengan menggunakan kata arah yang sesuai.
KMD: Pelukis Pelan Terkemuka. Menjana sumber pendapatan
Nilai ilmu: Pendidikan seni,kajian Tempatan
Penutup
(5 minit)
2. Menjawab dalam ayat penyata yang lengkap ( jenis ayat )
a) Guru bersoal-jawab dengan murid tentang soalan 2,3 dan 4 dalam buklu teks.
b) Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.
KB: Membuat Kesimpulan


 

RANCANGAN PERSEDIAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU
 
Nama Pelajaran           :           Bahasa Melayu
Tahun                          :           4 Cemerlang
Tarikh                          :           10 Mei 2011 : 9.35 – 10.35 pagi
Bilangan Murid           :           38 orang
Tema                           :           Sentiasa Berhemat Kita Selamat
Tajuk                           :           Awas, Banjir
Masa                            :           60 minit
Objektif                       :           Pada akhir pelajaran murid dapat
i.                    Membaca perkataan, frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.
ii.                  Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama               : 4.4 Aras 1(i) Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau
  menolak sesuatu pendapat.

Fokus Sampingan        : 5.1 Aras 1(i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat 
   tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intunasi yang betul.  
        
Kemahiran Bahasa      : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa             : Ayat majmuk, kosa kata.
Ilmu                             : Geografi.
Nilai                            : Bekerjasama, semangat bermasyarakat.
Kemahiran Bernilai Tambah:
Kemahiran Berfikir                                         : Mengenal pasti idea utama dan sokongan.
Kemahiran Kecerdasan Pelbagai                    : Interpersonal.
Kemahiran Pembelajaran Kontekstual            : Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman
  sedia ada.

LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
Set Induksi
(5 minit)

1. Tayangan gambar bencana alam. Seperti banjir, tanah runtuh, rebut, kemarau.

2. Bertutur secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan fasih.
a) Guru mempamerkan gambar tentang bencana alam.
b) Guru bersoal- jawab dengan murid tentang perkara yang dilihat dalam gambar.
BCB:Menonton secara aktif
BBB: Power Point (Gambar Bencana Alam )
Nilai ilmu:Geografi
Langkah 1
(10 minit)
1.Guru mengarah murid merujuk buku teks halaman 60.
2.Penanda Wacana: Oleh sebab, namun begitu, Selepas itu.
a) Murid meneliti gambar dan dialog dalam buku teks.
b) Empat orang murid melakonkan dialog tersebut dan membina ayat dengan penanda wacana yang terdapat dalam dialog.
KB: Membuat Inferens ( Tentang Gambar)
BBB: Teks
KB: Menjana idea
Langkah 2
(20 minit)
1.Ayat tanya, ayat tunggal, ayat majmuk dengan intonasi yang betul.
a) Aktiviti kerusi panas dijalankan. Dua orang murid diminta kehadapan dan berperanan sebagai mangsa banjir yang ingin berpindah dan yang tidak ingin berpindah.
KB: Menjana idea
“Kerusi Panas”
Langkah 3
(10 minit)
1. Ayat tanya
a) Murid-murid lain mengajukan seberapa banyak soalan kepada mereka.
b) Murid mengatakan tindakan yang harus dilakukan sekiranya rumah mereka dinaiki air.KB: Metakognitif

KMD: Mencipta alatan canggih untuk selamat diri daripada banjir
LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
Langkah 4
(10 minit)
1.Ayat majmuk dan ayat tunggal
Murid menulis dialog lain dalam belon kata berdasarkan gambar dalam halaman 60.
BCB: Memproses maklumat
Penutup
(5 minit)

a) Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.
Nilai : Kesyukuran, perihatin, tolong menolong


 
RANCANGAN PERSEDIAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

Nama Pelajaran           :           Bahasa Melayu
Tahun                          :           4 Cemerlang
Tarikh                          :           11 Mei 2011 : 8.35 – 9.35 pagi
Bilangan Murid           :           38 orang
Tema                           :           Sentiasa Berhemat Kita Selamat
Tajuk                           :           Tragedi
Masa                            :           60 minit
Objektif                       :           Pada akhir pelajaran murid dapat
i.                    Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan.
ii.                  Mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
iii.                Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama               : 6.3 Aras 1(i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.
  Aras 2 Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada 
  pelbagai bahan bacaan.

Fokus Sampingan        : 8.3 Aras 2(i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan
                                      cantik.  
        
Kemahiran Bahasa      : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa             : Ayat penyata, kosa kata.
Ilmu                             : Kajian Tempatan.
Nilai                            : Hemah Tinggi.
Kemahiran Bertambah Nilai:
Kemahiran Berfikir     : Menjana idea.
Kecerdasan Pelbagai   : Naturalis.
Kajian Masa Depan     : Membuat Ramalan.
 LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN

Set Induksi
(5 minit)


1.Berbual serta bertutur secara lisan dengan gaya bahasa dan intonasi yang betul.

Murid menyatakan pengalaman mereka semasa banjir, tanah runtuh atau sebagainya.
KB: Menjana Idea
Kontekstual
BBB: Gambar bencana alam

Langkah 1
(10 minit)

1.Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul

2.Tatabahasa-Antonim


a) Murid membaca teks bertajuk ‘Tragedi’ dengan sebutan dan intonasi yang betul.
b) Murid mencari perkataan berlawanan maksud bagi perkataan yang dicetak berwarna.

BCB: Membaca secara luncuran
BBB: Teks Tragedi
KB: Memahami maklumat
Nilai ilmu: Kajian Tempatan

Langkah 2
(20 minit)

Mengecan isi penting dan isi utama yang terdapat dalam teks
1.Ragam ayat ( Ayat penyata)

a) Murid menyenaraikan ayat penyata yang terdapat dalam teks.
b) Murid diminta berbincang tentang soalan 1,2,3 dan 4 secara berpasangan.

KB:Memahami maklumat
BBM: Buku Teks/teks
Kooperatif

Langkah 3
(10 minit)

Guru membimbing murid sebagai fesilitator

a) Murid tampil kehadapan kelas untuk menyatakan jawapan bagi soalan yang telah dibincangkan.
b) Murid lain digalakkan memberi komen terhadap jawapan tersebut jika dianggap tidak lengkap.


BCB: Memproses maklumat dan melaporkan maklumat
KP: Vervel Linguistik
Nilai : yakin diri
LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN

Langkah 4
(10 minit)

Menulis dengan tulisan berangkai yang kemas

a) Murid menulis catatan pengalaman manis atau pahit yang pernah dialami oleh mereka.
b) Murid membacakan catatan tersebut di hadapan kelas untuk didengar oleh murid lain.

Kontekstual
BBB: Contoh contoh asas tulisan berangkai

BCB:Membaca secara aktif

Penutup
(5 minit)


Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.

Nilai: Kerjasama


RANCANGAN PERSEDIAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU

Nama Pelajaran           :           Bahasa Melayu
Tahun                          :           4 Cemerlang
Tarikh                          :           12 Mei 2011 : 9.35 – 10.35 pagi
Bilangan Murid           :           38 orang
Tema                           :           Sentiasa Berhemat Kita Selamat
Tajuk                           :           Utamakan Keselamatan
Masa                            :           60 minit
Objektif                       :           Pada akhir pelajaran murid dapat
i.                    Menyatakan sebab atau alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.
ii.                  Menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama               : 11.2 Aras 1(i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
                     (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang 
                           terdapat dalam teks.

Fokus Sampingan        : 6.3 Aras 3(i) Mengenalpasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan  
                                                           teks yang dibaca.  
                                      1.5 Aras 1 (ii) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan.
        
Kemahiran Bahasa      : Kemahiran menulis, membaca, bertutur dan mendengar.
Sistem Bahasa             : Simpulan bahasa, ayat majmuk.
Ilmu                             : Kajian Tempatan.
Nilai                            : Semangat bermasyarakat.
Kemahiran Bertambah Nilai:
Kemahiran Berfikir     : Menjana idea.
Kecerdasan Pelbagai   : Naturalis.
Kajian Masa Depan     : Membuat Ramalan.
 LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN

Set Induksi
(5 minit)


1.Mengecam maklumat yang terdapat dalam grafik

2. Bertutur secara lisan dengan sebutan yang betul

a) Guru menunjukkan gambar penduduk kampung yang bergotong – royong membaiki rumah yang rosak.
b) Murid menyatakan nilai yang diamalkan oleh penduduk kampong tersebut.

BCB: Memerhati gambar secara aktif
BBM: Gambar
Nilai:Kerjasama,
Semangat bermasyarakat

Langkah 1
(10 minit)

1.Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul
2.Mengenalpasti mesej terdapat dalam teks
3.Menulis ayat penyata

a) Murid membaca teks.
b) Murid menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
c) Murid menyalin ayat-ayat yang menunjukkan nilai baik.

BCB: Membaca secara aktif
Petikan Teks
Nilai: Hemah tinggi,kerjasama

Langkah 2
(20 minit)

1.Simpulan Bahasa

2.Membina ayat penyata.

a) Murid menyatakan simpulan bahasa dalam teks dan mencari maksudnya.
b) Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut secara bertulis.

BCB:Mengenal dan mengecam maklumat
KB: Menjana idea.

Langkah 3
(10 minit)

1.Mentafsir mesej yang tersirat di dalam grafik

a) Murid mencari gambar – gambar yang terdapat dalam suratkhabar yang dibawa serta menulis mesej yang sesuai berdasarkan gambar tertentu.

BCB: Mengecam maklumat
BBM: Keratan Suratkhabar
LANGKAH DAN MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN

Langkah 4
(10 minit)

1. Aktiviti Pengayaan


2. Bertutur secara lisan dengan intonasi betul


a) Murid seterusnya melukis gambar kartun yang mengandungi mesej tertentu dan dilukis pada papan tulis.
b) Murid lain diminta untuk memberikan pendapat berpandukan lakaran yang dibuat.

KP: Interpersonal
KB: Menjana idea


Penutup
(5 minit)


Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.

Nilai : Hemah tinggi


 
RANCANGAN PERSEDIAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU
Matapelajaran             : Bahasa Melayu
Tahun                                      : Tahun 5 Ehsan
Bilangan  murid          : 38 orang
Tema                           : Kesusasteraan
Tajuk                           : Si Babau Yang Gagah
Masa                           : 60 minit
Objektif                       : Pada akhir pelajaran murid dapat :
i)                    Murid dapat menyatakan watak  perwatakan  yang terdapat dalam teks.
ii)                  Mengkelasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan denganmemberikan alasan.
iii)                Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya yang dipelajari.
Hasil pembelajaran :
Fokus utama             :  2.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.
Fokus sampingan  : 7.2 Aras 3(i) Mengkelasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberi kesan       dengan mengemukakan alasan.
Fokus sampingan   : 11.3 Aras 3(i) Menulis tema dan persoalan yang terdapat dalam karya
Kemahiran Bahasa: Kemahiran bertutur,menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa        : Sistem ejaan, kata dasar dan kata terbitan.
Ilmu                          : Sastera
Nilai                          : Keberanian, kebebasan,hemah tinggi kesyukuran
Kemahiran Bernilai Tambah
Kemahiran Berfikir : Membuat perbandingan, membuat infrens, menjana idea
Kemahiran belajar  : Memahami maklumat,memproses dan melaporkan.
Kecerdasan pelbagai: Intrapersonal, naturalis
Pengetahuan sedia ada: Murid menyatakan perbezan antara lembu dan kerbau
Isi pelajaran
Aktiviti  pengajaran dan pembelajaran


catatan


Murid  ditayangkan power point yang berkaitan dengan haiwan peliharaan.

Set induksi ( 5minit )

I) Murid diminta untuk melihat paparan power point dan menghayatinya.
ii)Murid diminta berbincang tentang haiwan peliharaan yang dapat membantu manusia. (Antaranyakerbau,lembu,kuda,keldai)   
dan sebagainya.KB:Menjana idea
BCB:Menonton dengan aktif
BBB: Power PointGuru memberikan teks cerita “Si Babau Yang Gagah “ Rujukan guru buku teks halaman 95

Langkah 1 ( 15 minit )

i) Murid diberi peluang mengelik salah satu pautan yang disediakan.
ii) Murid diminta membaca petikan secara individu dengan kuat dan mengikut intonasi serta gaya yang betul.
iii) Murid-murid yang lain diminta mendengar dan meneliti teks sambil memahami teks tersebut.
Iv) Guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan .
 A) Siapakah watak yang terdapat di dalam cerita?
KB:Membuat Inferens
BCB:i) Membaca dengan intonasi yang   betulGuru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan

Langkah 2 (15 minit)

i) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
ii)Murid diminta untuk berada dalam kumpulan untuk membuat perbincangan.
iii)Murid-murid dikehendakimembentangkan hasil perbincangan tentang bandingan antara kerbau dan lembu dari segi fizikal dan kegunannya.KB:Menjana idea
BCB:Memproses maklumat dan melaporkan maklumat.
KP:Verbal linguistic
Nilai:kerjasama
Guru mengadakan perbincangan dengan murid.Aktiviti pengayaan

Aktiviti pemulihan

Langkah 3 (20 minit )

i)Guru bertanya kepada murid ayat yang memberi kesan  kepada pembaca.
ii)Guru membimbing murid-murid membincangkan tema dan persoalan yang terdapat dalam cerita.
iii)Guru memberikan latihan kepada murid iaitu menulis ulasan  pengajaran berdasarkan petikan

tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
iv)Guru membimbing kumpulan murid yang memerlukan pemulihan dengan menyediakan latihan yang perlu dilengkapkan dengan mengisi tempat kosong.
KB:Menjana idea
BCB:Mencatat dan melaporkan maklumat
Nilai:Bekerjasama


BBB:Lembaran kerja


Penutup (5minit)

i)Murid-murid digalakkan membaca bahan-bahan
lain bagi menambahkan pengetahuan mereka.
ii)Murid-murid juga diminta menytakan nilai-nilai yang telah dipelajari pada hari tersebut.

Nilai-nilai
Kesabaran,kebebesan,hemah tinggi ,kesyukuran

      
 
No comments:

Post a Comment

Gold Clock

Daily Calendar